ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΜΕ»

Δημοσιεύθηκαν δυο Δράσεις κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €,  η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00

Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.

ΔΡΑΣΗ 1:  ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ:

Δικαιούχοι: Yφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και απασχόλησαν το τελευταίο έτος τουλάχιστον 3 ΕΜΕ. Αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας σύμφωνα με το παράρτημα της προκήρυξης.

Ενίσχυσης: Το ποσοστό ενίσχυσης στις ΜμΕ επιχειρήσεις ορίζεται έως 45%. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Προϋπολογισμός: Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ορίζεται από 200.001€ έως και 1.000.000€

ΔΡΑΣΗ 2: ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΜΕ:

Δικαιούχοι: Yφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και απασχόλησαν το τελευταίο έτος τουλάχιστον 2 ΕΜΕ. Αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας σύμφωνα με το παράρτημα της προκήρυξης.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Προϋπολογισμός: Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ορίζεται από 30.000€ έως και 200.000€

Επιλέξιμες Δαπάνες δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (GREEN)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες

Επιπλέον για τις παραπάνω δράσεις:

 • Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μια από τις δράσεις «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».
 • Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία FIFO (First Come First Served – σειρά προτεραιότητας)

Πηγή: NOISIS

Σχετικά Άρθρα

Μαγνησίας 8, Νέα Φιλαδέλφεια
+30 210 64 65 828
+30 210 64 65 809
info@ghp.gr